متوسطه دوره دوم دخترانه علوم و معارف اسلامي صدرا لار
 
 
  اهداف و برنامه ها